De Mains de Maîtres


littiville LLAARR 20161201

Mir si ganz houfreg, dass d'Ateliers Kräizbierg op der prestigiéiser Ausstellung am aalen Arbed-Gebeid "De Mains de Maîtres" mat dësem Konschtwierk, dat komplett bei eis entstanen ass, vertruede waren. Iwwert déi lëschte Méint hunn 23 Mataarbechter mat an ouni enger Behënnerung, an opwänneger Handaarbecht, awer mat Spaass a voller Elan, un dësem Wierk matgeschafft.
Eist Wierk nennt sech LITTIVILLE an ass en Assemblage vun Elementer aus Holz (25 verschidden Holzarten), modeléierte Figuren aus Keramik (Litti), Eisen a Plexiglas.

littiville 02

Bei den Ateliers Kräizbierg s.c. handelt et sech ëm en Atelier protégé zu Diddeleng. deen no an no 10 verschidden Aktivitéitsberäicher (Atelieren) entwéckelt huet an deen haut 111 Persoune mat engem Handicap ent bezuelten Arbecht bitt.

Si beschäftege Leit, déi virun allem e psycheschen Hamdicap hunn, an erméiglechen hinnen e Beruffsliewen, dat sou no wéi méiglech um gewéinlechen Aarbechtsliewe läit. D’Betreier schielen d’Kompetenzen an d’Besoine vun all eenzel Persoun eraus, hir Capacitéiten an hir Limitten, fir déi eng ze stäerken an déi ze ëmgoen.

Sou fërdere si déi sozial a professionell Insertioun a si gläichzäiteg eng Entreprise mat villfältege Ressourcen, eéi eng breit Palett vu Produite verkeeft.

Dat Wierk, dat an der Ausstellung ze gesinn ass, ass d’Resultat vun enger  Zesummenaarbecht vu Salariéen aus den Ateliere Créatif a Poterie. D’Stad Lëtzebuerg verschwënnt en enger Wollek, op där sech d’ »Litti »- Kreaturen entspanen, ier se nees Loft huelen, fir d’Welt nei ze entdecken. Figurinnen « Litti », e Begrëff, dee jo am Lëtzebuergeschen « topeg Leit » bezeechent, sinn Eenzelstécker aus Keramik. Hir Käpp sinn eenzel op der Hand am plastesche Leem modelléiert.Les Ateliers Kräizbierg s.c. sont un atelier protégé situé à Dudelange qui a progressivement développé 10 secteurs d’activités différents (ateliers) et propose aujourd’hui à 111 personnes en situation de handicap un emploi rémunéré.

Nous employons des personnes présentant principalement un handicap physique, et leur offrons une vie professonnelle aussi proche que possible du marché ordinaire de travail. Nos professionnels cernent les compétences et les besoins de chaque personne, ses capacités et ses limites, afin de pouvoir renforcer les unes et contourner les autres.

Nous promouvons ainsi l’insertion sociale et professionnelle et sommes, en même temps, une entreprise aus ressources multiples qui propose à la vente une large gamme de produits.

L’oeuvre présentée à l’exposition est le fruit d’un travail collaboratif des salariés de nos ateliers Créatif et Poterie. La Ville de Luxembourg est plongée dans un nuage sur lequel se délassent les créatures « Litti » avant de reprendre de l’air pour ré-exploiter le monde. Les figurines « Litti », terme luxembourgeois désignant un personnage écervelé, sont des pièces uniques en céramiques. Leurs têtes sont modelées individuellement à la main  dans de l’argile plastique.


 
The Ateliers Kräizbierg s.c. are a sheltered workshop located in Dudelange that progressively developed 10 different types of activities (workshops) and propose today to 111 persons in an handicap situation a pad employment.

We employ persons principally with a physical handicap, and offer them a professional life as close as  possible to the normal work market. Our professionals determine the skill and needs of each person, his abilities and limits, in order to renforce some and bypass others.

We promote therefore the social and professional insertion and, at the same time, are a business with multiple resources proposing a large range of products to sale.

The work presented at the exhibition is the fruit of a collaborative work of persons employed in the workshop on creation and pottery. The City of Luxembourg is dived into a cloud in which unwind the creatures « Litti » before breathing again to re-exploit the world. The figurine « Litti », a Luxemburgish term designing scatterbrain persons, are unique pieces in ceramics. Their heads are modelled individually by hand in plastic clay.

Copyright © 2015 - 2019 Fondation Kräizbierg