Amis de la Cerisaie asbl


Amis Cerisaie banner

„Amis de la Cerisaie asbl“, sou heescht déi am Dezember nei gegrënnten Amicale vum Foyer la Cerisaie vun Duelem.
Obwuel et de Foyer schonn zanter iwwer 40 Joer gëtt, ass et dee leschte vun der Fondation Kräizbierg,deen eng eegen Amicale krut.
Ënner anerem war dëst méiglech duerch déi laangfristeg Aarbecht vun den 2 Bewunnerspriecherinnen, der Mme Losch Christiane an der Mme Nickels Carine, awer och vun engem Grapp voll Duelemer, deenen d'Wuelbefanne vun de Pensionnairen um Häerz geleeën huet.
D'Presidenteplaz ass vun der Mme Frantz-Hengers Tessy, éducatrice am Précoce vun Duelem, iwwerholl ginn. Mat deenen aneren 13 Membere vum Comité hofft si, an Zesummenaarbecht mat der Direktioun, d'Personal vun der Cerisaie dobäi z‘ënnerstëtzen, de Bewunner en interessanten Alldag z’erméiglechen.

Copyright © 2015 - 2019 Fondation Kräizbierg